دیدار رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با مسوولان رسانه های محلی در غزنی


رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و انجمن همبستگی خبرنگاران در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ و مسوولان  رسانه های محلی غزنی روی بهبود وضعیت اقتصادی، مساعد ساختن فعالیت آزاد رسانه ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بحث نمودند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به طرح پرداخت معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه یی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و پیشرفت ها در طرح پرداخت معاشات که به نهاد های جهانی مدافع حقوق خبرنگاران و  آزادی بیان شریک شده صحبت نموده، از تعهد رهبری انجمن در قبال دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران و آزادی بیان یاد آوری کرد.

محمد ابراهیم امرخیل رئیس انجمن همبستگی خبرنگاران اتحاد و انسجام خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را عامل پیشرفت جامعه رسانه یی کشور خوانده از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی خواست تا در اتحاد و هماهنگی بیشتر تلاش کنند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی در پیوند به روابط خوب مسوولان محلی و رسانه در غزنی صحبت کرده تعهد همکاری با جامعه رسانه یی را سپرد.

در این دیدار که فیصل نوید نماینده انجمن در غزنی نیز حضور داشت قضیه امید عظیمی مسوول رادیو سماع بررسی شده و از دفاتر رادیو تلویزیون ملی، رادیو تلویزیون غزنویان، رادیو تلویزیون سعادت، رادیو شمله، رادیو دهکده و رادیو سماع بازدید صورت گرفت

مسوولان و کارمندان رسانه های محلی غزنی از رهبری انجمن خواستند تا در بخش اقتصادی و دسترسی به اطلاعات توجه بیشتر نمایند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *