بازداشت پیهم خبرنگاران در ولایات نگران کننده است


اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نگرانی خویش را در پیوند به بازداشت حبیب الله سراب خبرنگار فریلانس تلویزیون آریانا در پکتیا، جان آقا صالح و فقیر محمد فقیرزی خبرنگاران رادیو کلید در ننگرهار ابراز داشته یک بار دیگر از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا قضایائیکه مرتبط به کار خبرنگاری و رسانه ای باشد از سوی کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی که یگانه مرجع قانونی رسیدگی به مشکلات خبرنگاران است پیگیری شود.

هرچند دلیل بازداشت سه خبرنگار در پکتیا و ننگرهار تا هنوز روشن نشده است، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که بازداشت خبرنگاران سبب تضعیف آزادی بیان و بی انگیزه شدن خبرنگاران در افغانستان خواهد شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *