_

درباره ما

ما کی هستیم

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، اولین اتحادیه صنفی و سرتاسری افغانستان است که با تمام اصول و معیارات پذیرفته شده نهاد های صنفی در سطح منطقه ساخته شده که  در ایجاد و پیشبرد آن از روز اول تا اکنون اکثریت خبرنگاران افغانستان، ازتمام ولایات، رسانه ها، اقوام، مناطق با طرز دید و نظریات متنوع سهم و شرکت فعال دارند.در سال ۲۰۰۳ زمانیکه اولین بار، خبرنگاران افغانستان با سانسور، فشار، محدودیت و تهدیدهای، جنگ سالاران شامل قدرت، افراد با نفوذ و مقتدر، قوماندانان جهادی و مسئولین دولتی روبرو شدند و هیچکدام از نهاد های مدافع فعلی حضور و فعالیت نداشتند؛ از جانب یک گروه از خبرنگاران مطرح و با نفوذ مشترکا با نهاد های حامی بین المللی آزادی بیان و خبرنگاران انجمن  ژورنالیستان آزاد افغانستان AIJA   ایجاد گردید

تاریخچه ما:

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، اولین اتحادیه صنفی و سرتاسری افغانستان است که با تمام اصول و معیارات پذیرفته شده نهاد های صنفی در سطح منطقه ساخته شده که  در ایجاد و پیشبرد آن از روز اول تا اکنون اکثریت خبرنگاران افغانستان، ازتمام ولایات، رسانه ها، اقوام، مناطق با طرز دید و نظریات متنوع سهم و شرکت فعال دارند.
در سال ۲۰۰۳ زمانیکه اولین بار، خبرنگاران افغانستان با سانسور، فشار، محدودیت و تهدیدهای، جنگ سالاران شامل قدرت، افراد با نفوذ و مقتدر، قوماندانان جهادی و مسئولین دولتی روبرو شدند و هیچکدام از نهاد های مدافع فعلی حضور و فعالیت نداشتند؛ از جانب یک گروه از خبرنگاران مطرح و با نفوذ مشترکا با نهاد های حامی بین المللی آزادی بیان و خبرنگاران انجمن  ژورنالیستان آزاد افغانستان AIJA   ایجاد گردید که به همکاری ( IFJ ) فدراسیون بین المللی رونامه نگاران بعد از  انتخابات در ولایات زمینه تدویر کنگره خبرنگاران را در شهر کابل فراهم ساختند که بتاریخ ۱۹ جولای ۲۰۰۵ اساسنامه و روز دوم ۲۰ جولای رئیس، معاونین و منشی این انجمن را با حضور نهاد های همکار و ناظر  انتخاب نمودند که این انجمن از همان زمان زمینه بلند بردن ظرفیت خبرنگاران را در عرصه های مسلکی فراهم نموده و از خبرنگارانی که با معیار ها و اصول خبرنگاری عیار بوده اند در مواقع مختلف برخورد با چالش ها و مشکلات دفاع نموده است.
در اوایل آغاز کار انجمن، در هر ولایات به یک نماینده اکتفا نموده بود،  در اواخر سال ۲۰۱۵ رهبری انجمن با مشوره فدارسیون به منظور فعالیت بیشتر در عرصه های مختلف و سهیم بودن همه اقشار ژورنالیستان، در تشکیلات انتخابی این انجمن تجدید نظر گردیده، در هر ولایت، مانند مرکز رییس، معاون، منشی، مسوول کمیته دفاع، مسوول کمیته زنان ژورنالیستان و مسوول کمیته جوانان که اغلبا از میان محصلین ژورنالیزم انتخاب میگردد در نظر گرفته شد که در بعضی از ولایات این روند اجراء شده و در سایر ولایات قابل تطبیق بوده و اجراء میگردد.
این نهاد چون یگانه نهاد صنفی است که عضویت فدراسیون جهانی و اعتبار سازمان گزارشگران بدون مرز را دارا بوده، همواره تلاش کرده که با معیار های جهانی صنوف ژورنالیستان خود را عیار نماید و متکی به حق العضویت اعضای میباشد،‌ که این امر مستلزم یک سلسله اقدامات را میکند که از جمله پرداخت حق العضویت اعضا  بوده و پس از تحول سیاسی بزرگترین کنفرانس ملی خبرنگاران را با حضور داشت 34 نماینده از تمام ولایات کشور در کابل دایر کرده که مجمع عمومی نیز با اکثریت آرا حجت الله مجددی را به عنوان رئیس ، عبدالمعید هاشمی، فرهاد بهروز  را به عنوان معاونین انتخاب کردند.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نماینده  IFJ  و پارتنر RSF   با پیشنه نزدیک به دو دهه دفاع وحمایت از حقوق خبرنگاران در افغانستان، پس از تحول سیاسی در 15 ام اگست نیز یگانه نهاد حامی و مدافع خبرنگاران بود که در کنار خبرنگاران افغان ایستاد تا در شرایط دشوار از حقوق بشری خبرنگاران دفاع و حمایت نماید. به همین دلیل نهاد معتبر و قابل قبول جامعه رسانه یی بوده و همه خبرنگاران و رسانه های کشور با اعتماد کامل به این نهاد مراجعه کرده در تمام موارد در حوزه خبرنگاری خواستار دیدگاه این نهاد معتبر می شوند. پس از تحول سیاسی در 15 اگست 2021 جواز فعالیت انجمن ها لغو شده و رهبری انجمن با برگزاری مجمع عمومی با حضور داشت و تائیدی نمایندگان خبرنگاران تمام ولایات کشور اساسنامه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان را به اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان تعدیل کرده و جواز فعالیت از وزارت عدلیه اخذ نمودند که حالا  از AIJA  به AIJU تغیر نام کرده است.