دیدار رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از رسانه های همگانی در ننگرهار


فرهاد بهروز

ننگرهار ـ افغانستان

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان طی سفری به ننگرهار از رسانه همگانی ننگرهار بازدید کردند

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از دفاتر رادیو صفا، رادیو کلید، رادیو مرام، رادیو تلویزیون شرق، رادیو نرگس و رادیو ارزښت بازدید کرده، مشکلات و چالش های سد راه آزادی بیان و فعالیت رسانه های همگانی در ننگرهار را بررسی کردند.

آقای مجددی ضمن بازدید از رسانه های همگانی در ننگرهار، با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز دیدار کرده مشکلات و چالش خبرنگاران در ننگرهار را با وی شریک ساخته، هر دو جانب بر هر حل مشکلات و چالش های خبرنگاران در ننگرهار تاکید کردند.

یافته انجمن ژورنالیستان افغانستان از وضعیت فعالیت آزاد رسانه و آزادی بیان در ولایات نشان میدهد که عدم دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات و مشکلات اقتصادی از چالش ها و مشکلات عمده ی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در ولایات است

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همواره از نهاد های جهانی پشتیبان خبرنگاران و آزادی بیان خواسته است، تا به مشکلات اقتصادی خبرنگاران و جامعه رسانه یی افغانستان رسیدگی نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *