اعلامیه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات


دسترسی به اطلاعات از بنیادی ترین و اساس ترین حقوق بشری شهروندان است، که اینامر دولت ها را مکلف می سازد تا اطلاعات را به  عنوان امانتدار آن به دسترس مردم قرار دهند.

دسترسی به اطلاعات یکی از مولفه های حکومتداری خوب است که باعث شفافیت و حسابدهی شده، زمینه نزدیک شدن روابط بین دولت ها و ملت ها را فراهم می سازد.

در قرن ۲۱ که زندگی مردم با اطلاعات گره خورده است، عدم دسترسی به اطلاعات زمینه شایعه پراگنی را مساعد ساخته، مردم در ابهام زندگی خواهند کرد.

خبرنگاران که همواره اطلاعات را از طریق وسایل ارتباط جمعی به دسترس مردم قرار میدهند، دسترسی به موقع آنان به اطلاعات زمینه فعالیت آزاد رسانه ها را مساعد ساخته، شهروندان ضمن آگاهی از رویداد های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور، از پیشرفت های جهانی نیز آگاه خواهند شد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت ۲۸ سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات از مسوولان مربوط در امارت ا ا میخواهد  ضمن آغاز فعالیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات، زمینه دسترسی به موقع خبرنگاران را به اطلاعات در مرکز و ولایات مساعد سازند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *