میرزا حسنی مسوول رادیو آفتاب پس از چهار ماه حبس، لحظات قبل آزاد شد.


فرهاد  بهروز

کابل _ افغانستان

میرزا حسنی مسوول رادیو آفتاب در دایکندی که در ۲۹ ام  می ۲۰۲۲ میلادی در ولایت هرات بازداشت شده  و به کابل انتقال یافته بود، به اثر تلاش نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران  و خواست کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی لحظات قبل  آزاد شد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که بار ها خواستار رهایی آقای حسنی شده بودند، از رهای میرزا حسنی استقبال کرده، از مسوولان در امارت ا ا میخواهند تا زمینه رهایی خالد قادری را نیز مساعد سازند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که به خاطر پیگیری قضیه آقای حسنی و زمینه سازی جهت رهایی آن به هرات نیز سفر کرده بود، از رهایی میرزا حسنی استقبال کرده، از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا قضایای مرتبط به خبرنگاران و رسانه ها را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی پیگیری نمایند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *