نزدیک به ۲۰۰ جلد کتاب به انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اهدا شد


فرهاد بهروز

کابل ـ افغانستان

جمشید جهانفر از فعالان رسانه یی کشور نزدیک به ۲۰۰ جلد کتاب مطالعه وی را تحت عناوین مختلف به انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اهدا نمود

آقای جهانفر هدف از اهدای کتاب ها را قدردانی از فعالیت های موثر و ایستادگی انجمن در کنار خبرنگاران و جامعه رسانه یی در هر گونه شرایط عنوان کرده از حمایت های بشر دوستانه انجمن در قبال خبرنگاران استقبال کرد.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از اقدام نیک و حسن نیت جمشید جهانفر در قبال انجمن ابراز قدردانی نموده، تعهد سپرد تا در پیوند به دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه یی بیشتر از پیش متعهد خواهند بود.

آقای مجددی اهدای این کتاب ها را در ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه موثر دانسته خواستار دوام این برنامه ها شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *