برنامه آموزشی ۶ روزه برای سخنگویان و مسوولان مطبوعات ادارات برگزار شد


فردین عظیمی

کابل ـ افغانستان

برنامه آموزشی ۶ روزه که برای سخنگویان و مسوولان مطبوعات وزارت خانه ها و ادارات مستقل برگزار شده بود، امروز خاتمه یافت.
در مراسم اختتامیه این برنامه آموزشی سخنرانان سخنگویان را به شریک ساختن اطلاعات به خبرنگاران و رسانه ها تشویق نموده و آنرا در تحکیم روابط میان مردم و نظام موثر دانسته و بر آن تاکید نمودند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن قدردانی از رهبری مرکز رسانه های حکومت، برگزاری چنین برنامه آموزشی را در روند دسترسی به موقع خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات موثر دانسته، از مسوولان مربوطه خواستار تسریع روند دسترسی خبرنگاران به اطلاعات شد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به این باور است که دسترسی خبرنگاران و شهروندان افغانستان به اطلاعات از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری آنان بوده و عدم دسترسی به اطلاعات زمینه شایعه پراگنی را مساعد خواهند ساخت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *