مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل در دیدار با رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان اطمینان دادند که زمینه دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات را مساعد کرده اند.


مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل در دیدار با رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان اطمینان دادند که زمینه دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات را مساعد کرده اند.
زابل ـ افغانستان
در این دیدار که مسوولان رسانه ها و خبرنگاران زابل نیز حضور داشتند مولوی عبدالحنان جابر آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل به رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان اطمینان دادند که هماهنگی لازم بین خبرنگاران و ادارات محلی زابل وجود داشته و زمینه دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات نیز مساعد شده است.
حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن استقبال از ایجاد هماهنگی و مساعد ساختن زمینه دسترسی خبرنگاران زابل به اطلاعات از مسوولان محلی قدر دانی نموده، تعهد سپرد تا از خبرنگاران و رسانه های زابل در حد توان حمایت و پشتیبانی نماید.
رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با محمد داود همت مسوول رادیو تلویزیون ملی در پیوند به روند اطلاع رسانی صحبت کرده، از رادیو تعلیم السلام، رادیو پیغام، رادیو شکیلا و شیخ متی رادیو نیز دیدار کردند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *