جلسه مسوولین رسانه ها و خبرنگاران با معاون مقام ولایت سمنگان برگزار شد


جلسه مسوولین رسانه ها و خبرنگاران با معاون مقام ولایت سمنگان برگزار شد.
جلسه خبرنگاران و رسانه ها ولایت سمنگان تحت ریاست ملا داد خدا خادم معاون مقام ولایت با اشتراک مولوی فیروز الدین منیب رئیس اطلاعات و فرهنگ، عبدالله هوتک سخنگوی والی، حشمت الله رحمانی سخنگوی قوماندانی امنیه، مسولین رسانه ها و خبرنگاران برگزار شد.
در این جلسه ملا داد خدا خادم معاون مقام ولایت صحبت نموده افزود که همه نهادهای محلی ولایت سمنگان مسوولیت دارند تا با رسانه همکاری و هماهنگی لازم داشته باشند.
معاون مقام ولایت سمنگان از مسوولین رسانه ها و خبرنگاران خواست که حقایق را برای مردم بازگو نموده و اخبار و گزارش های معیاری را از مشکلات مردم و نواقص کاری ادارات مرکز و ولسوالی به شکل متوازن، بی طرف و مطابق پالیسی حکومت تهیه نموده و آنرا نشر کنند.
همچنین در این جلسه مولوی فیروز الدین منیب رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در مورد دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها صحبت نموده از رهبری مقام ولایت سمنگان خواست که در زمینه همکاری همه جانبه نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *