برنامه آموزشی ارتقاء ظرفیت برای ۵۵ تن خبرنگاران و مسوولان رسانه ها در بدخشان برگزار شد.


برنامه آموزشی ارتقاء ظرفیت برای ۵۵ تن خبرنگاران و مسوولان رسانه ها در بدخشان برگزار شد.
۲ دلو ۱۴۰۲
بدخشان – افغانستان
برنامه آموزشی ارتقاء ظرفیت برای ۵۵ تن خبرنگاران و مسوولان رسانه ها از سوی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با حضور داشت ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ، احمد فرهاد بهروز معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با تیم همراه شان، سخنگوی مقام ولایت و تعداد دیگری مسوولین مطبوعات نهاد ها برگزار گردید.
در این برنامه دیتا ژورنالیزم، راستی آزمایی، تمرین های مسلکی عالی ژورنالیزم و کمک های اولیه صحی برای خبرنگاران این ولایت آموزش داده شد.
این برنامه ضمن موضوعات آموزشی در پایان برای اشتراک کنندگان تصدیق نامه و بسته کمک های اولیه صحی توزیع و اختتام یافت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *