برنامه آموزشی برای مسوولین رسانه ها و خبرنگاران بامیان برگزار شد.


برنامه آموزشی برای مسوولین رسانه ها و خبرنگاران بامیان برگزار شد.

بامیان ـ افغانستان
این برنامه آموزشی که از سوی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان برگزار شده بود، در آن ۱۵ تن از مسوولین رسانه ها و خبرنگاران بامیان شرکت کرده، موازین اخلاقی ژورنالیزم، راستی آزمایی، تحلیل داده ها، موارد مصوونیتی و کمک های اولیه را از سوی ترینران متخصص فرا گرفتند.
حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هدف از برگزاری این برنامه آموزشی را بلند بردن ظرفیت مسلکی خبرنگاران عنوان کرده گفتند که اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در کنار دادخواهی برای مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران، فراهم نمودن زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در بخش ارتقاء ظرفیت مسلکی خبرنگاران و مسوولین رسانه ها، برای مسوولین رسانه های زون های مختلف کشور برنامه آموزشی راه اندازی خواهد کرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *