استقبال اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از رهایی دو خبرنگار رادیو کلید در ننگرهار


اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از رهایی دو خبرنگار رادیو کلید در ننگرهار که حدود ۲۰ روز قبل بازداشت شده بودند، استقبال کرده یک بار دیگر از مسوولان مربوط میخواهد تا قضایای مرتبط به کار رسانه یی را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی پیگیری نمایند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا ۵ تن از خبرنگاران ولایات که در بازداشت قرار دارند، را نیز رها نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *