علی لطیفی آزاد شد


علی لطیفی خبرنگار که روز قبل از طرف حوزه شش پولیس کابل بازداشت شده بود به اثر تلاش هایی سایر دوستان، پیگیری اتحادیه ژورنالیستان ازاد افغانستان و همکاری آقای خالد ځدران سخنگوی قوماندانی امنیه کابل آزاد شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *