تلویزیون سباوون نشرات اش را در هلمند دوباره آغاز کرد


تلویزیون سباوون در ولایت هلمند پس از حدود دو سال مشکلات مالی و تخنیکی به نشرات آغاز نمود.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن استقبال از آغاز نشرات این تلویزیون از نهاد های بین المللی حمایت از رسانه ها می خواهد تا این تلویزیون و سایر رسانه ها را در قسمت مالی حمایت نمایند و از سقوط سایر رسانه ها و بیکاری بیشتر خبرنگاران جلوگیری نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *