اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل کرد.


کابل ـ افغانستان

در این برنامه مسوولان نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران، مسوولان رسانه ها، خبرنگاران و شماری از مسوولان امارت اسلامی شرکت کرده بودند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید این اتحادیه به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همواره تلاش کرده است جهت دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات، گسترش آزادی بیان، رفع مشکلات اقتصادی خبرنگاران و مصوونیت جانی خبرنگاران در سطح ملی و بین المللی دادخواهی کرده، خبرنگاران را تشویق به فعالیت های مسلکی کرده است.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات مسوولان رسانه های کشور را تقدیر کرده، جهت تشویق بیشتر مسوولان در زمینه دسترسی به اطلاعات برای پنج تن از سخنگویان که در زمینه دسترسی خبرنگاران اطلاعات همکاری کرده بودند، تندیس توزیع شده و ۴۰ تن از همکاران رسانه یی حمایت مالی شدند.

یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که از سوم می سال گذشته تا حال خبرنگاران و رسانه های کشور با مشکلات متعدد رو برو بوده، نشرات ۱۰ رسانه متوقف شده، ۱۳۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و چهار تن از همکاران رسانه یی جان های شان را از دست داده اند.

همزمان با این کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی دوباره فعالیت اش را آغاز کرده و ریاست دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد شده، پنج رادیو تازه تاسیس شده و حدود ۲۰ رسانه فعالیت نشراتی شان را از سر گرفتند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *