کاهش ۱۷ درصدی حضور زنان در رسانه ها، نسبت به سال گذشته


همزمان با هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان، یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که ۱۷ درصد حضور زنان در رسانه های افغانستان کاهش یافته است

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به هدف تشویق خبرنگاران زن و گسترش حضور آنان در رسانه ها، سال قبل از این روز تجلیل کرد، اما مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت بر فعالیت زنان در تعدادی از ولایات، باعث شده است تا حضور زنان نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یابد.

به اساس یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در ۱۴ ولایت کشور هیچ خبرنگار و کارمند رسانه یی زن مصروف فعالیت رسانه یی نمیباشد.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گسترش حضور زنان خبرنگار را در برخی از برنامه های رسانه ها موثر دانسته توقع دارد تا زمینه گسترش حضور آنان در رسانه مساعد گردد.

این اتحادیه از نهاد های جهانی حامی خبرنگاران و آزادی بیان میخواهد تا رسانه ها را در قسمت مشکلات مالی برای استخدام زنان خبرنگار حمایت نمایند.

به اساس یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان قبل از سقوط نظام جمهوریت به تعداد ۲۸۳۳ تن کارمند رسانه ای زن، در سال گذشته ۵۵۵ تن و در حال حاضر ۴۵۹ تن کارمند رسانه ای زن در رسانه‌های افغانستان کار و فعالیت دارند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *