تعمیر مشترک سه رسانه در بلخ آتش گرفت


صبح امروز تعمیر مشترک سه رسانه در بلخ آتش گرفته و خسارات هنگفتی به جا گذاشته است.

در این تعمیر تلویزیون پیکان، رادیو نهاد و نشریه نعمان فعالیت داشتند که با آتش گرفتن منزل ۴ و ۵ این تعمیر، فرستنده های تلویزیون، رادیو و اسناد اداری حریق شده است.

محمد فردین نوروزی نماینده اتحادیه ژورنالیستان آزاد دربلخ که با مسوولان این رسانه ها دیدار کرده است، میگوید با آتش گرفتن تعمیر به این رسانه ها خسارات مالی هنگفتی وارد شده است.

این آتش سوزی که صبح امروز به اثر شارتی برق به وقوع پیوسته است، پس از دو ساعت از سوی موظفین اطفائیه محار شده است.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از نهاد های جهانی مدافع رسانه ها و آزادی بیان میخواهد تا در حمایت و تجهیز دوباره این رسانه ها همکاری نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *