همیشه بهار غفوری پس از نزدیک به چهار دهه کار رسانه یی به ابدیت پیوست


همیشه بهار غفوری متولد سال ۱۳۴۵ در ولسوالی انجیل ولایت هرات چشم به جهان گشود و حدود ۳۸ سال در رادیو تلویزیون ملی کابل و هرات در بخش های مختلف نشراتی و تخنیکی فعالیت و دستآورد های خوبی داشته است.
بانو غفوری دیروز از اثر مریضی ایکه عاید حالش شده بود به عمر ۵۶ سالگی دنیای فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست و از وی دو پسر و دو دختر بجا ماند.
انالله و اناالیه راجعون

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده، بازمندگان و جامعه رسانه یی کشور ابراز داشته برای مرحومه بهشت برین تمنا دارد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *