ورود افراد نظامی در رسانه ها هیچگونه توجیه ندارد.


کابل ـ افغانستان
بررسی ابتدائی اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می‌دهد که افراد مربوط به وزارت امور داخله وارد تلویزیون تمدن شده است‌۔
به گفته مسؤولین تلویزیون تمدن، نظامیان ضمن اینکه دو موتر یکی شخصی و دومی دولتی این تلویزیون را که‌ مجوز رسمی وزارت امور داخله را هم داشتند باخود برده اند، کارمندان این تلویزیون را نیز مورد اذیت و آزار قرار داده اند.

در دیداریکه حجت الله مجددی رئیس اتحادیۀ ژورنالیستان آزاد افغانستان و خالد ځدران سخنگوی قوماندانی امنیۀ کابل از دفتر تلویزیون تمدن داشتند همه شکایات مسؤولین این اداره را شنیدند،آقای ځدران بعد شریک کردن موضوع با رهبری وزارت امور داخله از تحقیق همه جانبۀ این رویداد اطمینان داد.

اتحادیۀ ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن نکوهش این رویداد و رفتار خشن با کارمندان این رسانه و تقاضای تحقیق همه جانبه آن، از تمام ارگان ها می خواهند تا برای جلوگیری از همچو حالات هر مشکلی که با رسانه ها و کارمندان رسانه ای دارند از مجرایی قانونی آن ( وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون تخطی رسانه ها) تعقیب نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *