دیدار رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با مشاور دفتر مرکزی یونسکو


رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیداری با مشاور دفتر مرکزی یونسکو در امور ارتباطات و اطلاعات، آزادی بیان و مصوونیت ژورنالیستان، روی مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران بحث و تبادل نظر صورت نموده، بر حمایت و جلب توجه این سازمان بر وضعیت بد اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها، خاصتا توجه به پرداخت معاش برای کارمندان رسانه ها تاکید گردید.

مشاور یونسکو وعده سپرد، تا در بخش حمایت اقتصادی خبرنگاران و رسانه های افغانستان دادخواهی خواهند کرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *