رادیو به دلیل دسترسی آسان مردم نقش ارزنده ی در انتقال پیام دارد


روز جهانی رادیو

رادیو به عنوان یکی از پر مخاطب ترین رسانه همگانی در سطح دنیا در اطلاع رسانی، آموزش و سرگرامی نقش خوبی داشته و این رسانه صوتی به دلیل ارزان و قابل دسترس بودن از جایگاه خاصی در افغانستان برخوردار است.

رادیو ۹۴ سال قبل در دوره امیر امان الله خان بنام رادیو کابل به نشرات اغاز نمود و در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ با تعمیم برق به اکثریت شهر ها زمینه دسترسی مردم به رادیو مساعد شد.

با روی کار امدن نظام جمهوریت و توجه برای رسانه ها و آزادی بیان ایجاد دستگاه های رادیو زیاد شد و به دورترین ساحات افغانستان گسترش یافت.

نظر به آمار دست داشته اتحادیه ژورنالیستان ازاد افغانستان در سال های اخیر نظام جمهوریت ۴۰۱ رایو وجود داشت که تا سال ۱۴۰۰ و قبل از سقوط جمهوریت نشرات ۵۶ رادیو متوقف شد، پس از تحول سیاسی و روی کار آمدن امارت اسلامی از جمله ۳۴۵ رادیوی فعال با ۴۸۷۷ تن کارمند که ۱۲۳۸ تن آنان را خانم ها تشکیل میداد مصروف فعالیت نشراتی بودند که ۱۱۷ رادیو بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ۱۹۰۰ تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی که ۱۰۷۵ تن آنان زنان بودند وظایف شان را از دست دادند.

به اساس آمار دست داشته در حال حاضر ۲۲۳ رادیو در سطح کشور فعالیت نشراتی دارند که ۱۷۸۱ تن از مردان و در ۱۷ ولایت بشمول کابل ۱۶۳ تن از زنان مصروف فعالیت رسانه یی هستند.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همواره تلاش ورزیده است تا توجه نهاد های جهانی را در قبال مشکلات مالی رسانه ها جلب نموده و از امارت اسلامی خواسته است تا قوانین مربوط به رسانه ها را اجرایی کرده، کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای را تقویت بخشیده، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را فعال نموده، مالیات بر رسانه ها و محصول برق را کاهش دهند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *