دیدار آفیسران ارشد بخش حقوق بشر یونما با رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان


آفیسران ارشد بخش حقوق بشر و رسانه های یونما در دیدار با رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان صحبت نمودند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن بیان وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان از یونما خواست تا در رفع مشکلات اقتصادی خبرنگاران توجه جدی نمایند.

کامیلا گبیکی و کارولین آفیسران بخش حقوق بشر و رسانه ها از تعهد یونما در حمایت از خبرنگاران یاد کرده، وعده سپردند تا از سازمان های جهانی و کشور های مدافع آزادی بیان خواستار حمایت اقتصادی خبرنگاران و رسانه های افغانستان خواهند شد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *