مسوول امور سیاسی سازمان ملل با مسئولین نهاد های حامی رسانه ها و خبرنگاران دیدار کردند


 

در این دیدار مسئولین نهادهای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، اتحادیه خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان ، نی _ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و گروپ رسانه یی کهکشان اشتراک داشته اند.

در این دیدار روی وضعیت جاری رسانه ها در کشور، بحث شد.
مسئولین نهادهای حامی رسانه ها روی وضعیت کلی جامعه رسانه یی، چالش ها، میکانیزم حمایتی جامعه بین المللی از رسانه های افغانستان و سایر موارد مهم در این زمینه صحبت نمودند.

اسکات اسمیت رئیس امور سیاسی یونما در افغانستان از فعالیت نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان ستایش کرده وعده سپردند که با درنظرداشت نیازهای جامعه رسانه یی از رسانه ها و خبرنگاران حمایت خواهند کرد.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *