اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان عضویت اصلی فدراسیون بین المللی خبرنگاران را کسب کرد.


بروکسل ـ بلجیم

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که در سال ۲۰۰۲ میلادی به هدف دفاع و حمایت حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در کشور ایجاد شده بود، پس از تلاش های پیگیرانه و زحمات شبانه روزی جمعی از خبرنگاران مسلکی و متعهد به ارزش های آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها، در سال جاری به اتحادیه ژورنالیستان ژورنالیستان آزاد افغانستان ارتقاء کرده و عضویت اصلی فدراسیون جهانی خبرنگاران را کسب کرد.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در گذشته به عنوان Associate Member با فدراسیون جهانی خبرنگاران روابط حسنه داشته و اکنون به عنوان Full Membership با فدراسیون جهانی خبرنگاران فعالیت خویش را به پیش خواهد برد.

فدراسیون جهانی خبرنگاران در ۱۴۰ کشور نمایندگی داشته و دارای بیشتر ۶۰۰ هزار عضو در سراسر جهان می باشد.

گرفتن عضویت اصلی فدراسیون جهانی خبرنگاران توسط اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نقطه ی وصل خبرنگاران و جامعه رسانه یی افغانستان با خبرنگاران و نهاد های جهانی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در جهان خواهد بود.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *