برنامه رقابتی بهترین های رسانه یی افغانستان


فرهاد بهروز

کابل ـ افغانستان
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به حمایت مالی یک تن از نخبه گان جامعه رسانه یی افغان در خارج از کشور به خاطر تشویق و ترغیب هرچه بیشتر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی برنامه رقابتی بهترین های رسانه یی افغانستان را برگزار می نماید

در این برنامه

– بهترین خبرنگار
– بهترین عکاس و تصویر بردار
– و بهترین گرداننده

به رقابت پرداخته و نمونه های کاری شان، با درنظرداشت معیارات پذیرفته شده مسلکی و کود های اخلاقی ژورنالیزم از سوی داوران بررسی خواهند شد.

بنآ خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در کتگوری های یاد شده میتوانند نمونه ی کاری شان را از تاریخ اول جدی الی ۱۵ جدی سال جاری به ایمیل آدرس info@aija.af ارسال نموده در این برنامه رقابتی شرکت نمایند.

برنده مقام اول جایز نقدی مبلغ ۸۳۵۰۰ افغانی
برنده مقام دوم جایزه نقدی مبلغ ۴۱ هزار افغانی
برنده مقام سوم جایزه نقدی مبلغ ۴۱ هزار افغانی

نوت:
شهروندان کشور نیز میتوانند بهترین های رسانه یی مورد نظر شان را در این پست منشن نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *