تاکید فدراسیون جهانی خبرنگاران بر حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان


بروکسل ـ بلجیم

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با آقای انتونی بیلانگی دبیرکل فدراسیون جهانی خبرنگاران در مقر این سازمان در شهر بروکسل بلجیم دیدار نموده روی مشکلات خبرنگاران و رسانه های افغانستان بحث و تبادل نظر نموده بر حمایت مادی و معنوی نهاد های بین المللی خاصتا فدراسیون بین المللی خبرنگاران از خبرنگاران افغانستان تاکید نمود.

آقای بیلانگی ضمن قدردانی از کارکرد رهبری و اعضای اتحادیه ژورنالیستان آزاد که در سخت ترین حالت در کنار همسلکان خود قرار گرفتند بر حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید نموده، از طرح اتحادیه برای پرداخت معاشات کارمندان رسانه های حمایت نموده و وعده نمودند که انرا با نهاد های بین المللی شریک خواهند ساخت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *