دیدار رهبری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با رهبری فدراسیون ژورنالیستان پاکستان


دیدار موثر حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و تعدادی از خبرنگاران افغان در اسلام آباد با اقای افضل بت رئیس فدراسیون خبرنگاران پاکستان.


در این دیدار روی روابط دو جانبه بین خبرنگاران آزاد افغانستان و پاکستان و توجه به تبادل تجارب دو طرف بحث صورت گرفت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *