۱۵۰ جلد کتاب به انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اهدا شد


کابل ـ افغانستان

یما عزیزی از فعالان رسانه یی کشور ۱۵۰ جلد کتاب مطالعه وی را تحت عناوین مختلف به انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اهدا نمود

آقای عزیزی هدف از اهدای کتاب ها را قدردانی از فعالیت های موثر و ایستادگی انجمن در کنار خبرنگاران و جامعه رسانه یی عنوان نموده از رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان خواست، ضمن دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران در ترویج فرهنگ مطالعه نیز تلاش نمایند.

فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از اقدام نیک و حسن نیت آقای عزیزی در قبال انجمن ابراز قدردانی نموده، تعهد سپرد تا دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران ، در ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه نیز تلاش نمایند

محمد ابراهم امرخیل رئیس انجمن همبستگی خبرنگاران افغانستان، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان را خانه ی مشترک خبرنگاران دانسته از اهدای ۱۵۰ جلد کتاب به کتابخانه ی انجمن از آقای عزیزی قدردانی نمودند

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *