اعلامیه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به روز جهانی تلویزیون


فرهاد بهروز

کابل ـ افغانستان

تلویزیون از جمله رسانه های دیداری از جایگاه خوبی در بین مردم افغانستان برخوردار بوده و در آگاهی ، بیداری جامعه و روشن ساختن اذهان عامه نقش مهمی داشته است.

نخستین تلویزیون ۴۴سال قبل از امروز بگونه رسمی نشرات اش را در افغانستان آغاز کرد، در دو دهه گذشته تلویزیون در افغانستان رشد چشم گیر داشته و شمار تلویزیون های جهانی خصوصی، ملی و محلی در مرکز و ولایات به ۱۳۷ می رسید.

امروز ۲۱ نوامبر مصادف است به روز جهانی تلویزیون که در سال 1996 میلادی از طرف سازمان ملل متحد نامگذاری شده است.

یافته های انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که پس از تحول سیاسی در افغانستان نشرات ۵۴ تلویزیون متوقف شده و ۸۳ تلویزیون خصوصی، ملی و محلی در مرکز و ولایات نشرات دارند که با توقف نشرات ۵۴ تلویزیون ۱۷۲۴ تن وظایف شان را از دست داده که ۱۳۶۹ تن آنان مرد و ۳۵۵ تن آنان زنان هستند.

به اساس یافته های انجمن ژورنالیستان افغانستان هم اکنون ۲۰ دستگاه تلویزیون در کابل و ۶۳ تلویزیون در ولایات نشرات دارند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *