دیدار بینظیر بکتاش معاون باشگاه و انجمن خبرنگاران سارک در جنوب آسیا برای افغانستان رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان


فرهاد بهروز

کابل ـ افغانستان

بینظیر بکتاش معاون باشگاه و انجمن خبرنگاران سارک در جنوب آسیا برای افغانستان با رهبری انجمن ژورنالیستان دیدار کرده، در پیوند به حمایت از زنان ژورنالیست صحبت کردند.

حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان یکبار دگر از تعهد انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در دفاع و حمایت از حقوق خبرنگاران یادآوری نموده، وعده سپرد تا در رفع مشکلات اقتصادی، تسهیل روند دسترسی به اطلاعات و فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه ها تلاش نمایند.

خانم‌ بکتاش از دفاع و حمایت نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران ابراز قدردانی نموده، وعده سپرد تا در هماهنگی با نهاد های حامی خبرنگاران در رفع مشکلات خبرنگاران و رسانه ها تلاش مشترک نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *