بازداشت خبرنگاران باعث تضعیف روحیه خبرنگاران و آزادی بیان در کشور خواهد شد


فرهاد بهروز

اتل خان ستانکزی مسوول رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شده و پس از ۲۴ ساعت دوباره رها شده است.

پس از آغاز فعالیت دوباره کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی توقع جامعه رسانه یی و نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان این بود، تا تخطی های رسانه یی از طریق کمیسیون بررسی شده، از مداخله سایر ارگان ها در امور رسانه ها جلوگیری خواهد شد.

بازداشت آقای ستانکزی جایگاه کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی را زیر سوال برده باعث تضعیف روحیه خبرنگاران و آزادی بیان در کشور خواهند شد.

خواست ما از مسوولان در امارت اا این است تا به تعهد شان در قبال خبرنگاران و آزادی بیان متعهد بوده از مداخله سایر ارگان ها در امور رسانه ها جلوگیری نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *