نشرات تلویزیون کابل نیوز متوقف شد


فرهادبهروز

کابل ـ افغانستان

تلویزیون کابل نیوز از جمله پر بیننده ترین رسانه های همگانی در افغانستان پس از یک دهه فعالیت، نشرات اش را به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی متوقف کرد.

با توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ضمن محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات که از طریق این رسانه بدسترس شان قرار می گرفت، کارمندان این رسانه نیز بیکار شدند.

یافته های انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که پس از تحول سیاسی در افغانستان از جمله ۵۵۰ رسانه همگانی، نشرات ۲۲۵ رسانه نشرات شان متوقف شده است.

با توقف ۲۲۵ رسانه در افغانستان نزدیک به ۸ هزار خبرنگار و کارمند رسانه وظایف شان را از دست داده که بیش از ۸۰ در صد خبرنگاران وکارمندان رسانه زن و حدود ۶۰ در خبرنگاران و کارمندان رسانه یی مرد هستند.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به عنوان نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان از جامعه جهانی بخصوص نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان میخواهد تا خبرنگاران و کارمندان رسانه یی افغانستان را مورد حمایت قرار داده، تا بیشتر از این شاهد توقف نشرات رسانه ها و بیکار شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان نباشیم

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با انتقاد از نحوه حمایت های گذشته ی جامعه جهانی ، از آنان می خواهند تا در نحوه حمایت های شان تجدید نظر نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *