یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که 73.9 درصد خبرنگاران به این باور اند که دسترسی به اطلاعات از مهم ترین عناصر و اساسی ترین حقوق شهروندان است.


این سروی که به مناسبت 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات راه اندازی شده است نزدیک به 400 خبرنگار از 33 ولایت کشور به استثنای کابل شرکت و 73.9در صد شرکت کنندگان به این باور اند که دسترسی به اطلاعات در فعالیت های رسانه یی از مهم ترین و اساسی ترین عناصر بوده و 44.6 درصد شرکت کنندگان سروی گفته اند که عدم دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد فاصله بین مردم و نظام شده و زمینه شایعه پراگنی را مساعد می سازد.

در این سروی 28.4 درصد شرکت کنندگان از دسترسی به اطلاعات راضی بوده و 19 درصد شان دسترسی شان به اطلاعات را خوب توصیف کرده اند.

شرکت کنندگان سروی در بخش های انکشافی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و تربیتی، صحی ورزشی، حقوقی و جنایی میزان دسترسی شان به اطلاعات را بیان کرده اند.

در این سروی 29.3درصد در بخش انکشافی، 24.2 درصد در اجتماعی، 27.3 درصد در بخش تعلیمی و تربیتی، 29.1 درصد در بخش صحی، 36.6 درصد در بخش ورزشی، 24.5 درصد در بخش حقوقی و 20.5 درصد در بخش جنایی از میزان دسترسی شان به اطلاعات رضایت داشته اند.

دسترسی به اطلاعات از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق شهروندی مردم افغانستان، یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که میزان دسترسی خبرنگاران و مردم نسبت به سال گذشته افزایش یافته و دسترسی مردم به اطلاعات زمینه حکومتداری خوب را مساعد خواهد ساخت.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد تا زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را بیشتر از پیش افزایش داده، از خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان حمایت بیشتر نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *