نگرانی اتحادیه ژورنالیستان آزاد در قبال لطیف یعقوبی خبرنگار ولایت غزنی


خانواده لطیف یعقوبی خبرنگار صدای آمریکا در ولایت غزنی ادعا میکنند که حوالی ساعت ۱۲ شب گذشته تماسی دریافت کرده اند که آقای یعقوبی که به یک عروسی رفته بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

مولوی حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید قضیه آقای یعقوبی مرتبط به کار رسانه یی نبوده و زودترین فرصت رها خواهند شد

در صورتیکه آقای یعقوبی از طرف نیروهای امنیتی امارت اسلامی و به دلیل فعالیت مرتبط به کار رسانه یی بازداشت شده باشد، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان یک بار دیگر از مسوولان در امارت اسلامی میخواهد ضمن رهایی اقای یعقوبی، قضایای مرتبط به کار رسانه یی را از مجرای کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی که یگانه مرجع قانونی رسیدگی به قضایای خبرنگاران است تعقیب و بررسی نمایند.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *