پته

کولول پشته شهرنو کابل-افغانستان

خپل پیغامونه د لاندې فورمې له لارې واستوئ