دوم نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است.

۲ نوامبر ۲۰۲۳

با وجود اینکه آمار ثبت شده در این اتحادیه نشان میدهد قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۹٫۲درصد کاهش یافته است، یعنی ۱۲۵ قضیه در سال گذشته و ۷۶ قضیه در سال جاری، با آنهم متآسفانه از میان این ۷۶ قضیه خشونت علیه خبرنگاران تنها ۳ مورد به محکمه رجعت داده شده، متباقی قضایا از مجرای عدلی رسیدگی نگردیده و عاملین این خشونت هم مورد بازپرس قرار نگرفته اند.

نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران ضمن اعلام قاطعیت در پیگیری قضایای مرتبط به خبرنگاران از امارت اسلامی افغانستان می خواهد تا برای جلوگیری از قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای عاملین چنین قضایا را به پای عدالت کشانده قاطعیت خود را نسبت به حمایت خبرنگاران تسریع بخشند.

به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهید.