سفر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به ولایت تخار است.

۱۵ میزان ۱۴۰۲
۷ اکتوبر ۲۰۲۳

تخار ـ افغانستان
حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به هدف ایجاد هماهنگی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و رسیدگی به چالش های اقتصادی خبرنگاران در تخار با مقامات محلی، مدیران رسانه ها و خبرنگاران دیدار کرد.

در این سفر آقای مجددی با مولوی عبیدالله امین زاده والی تخار، مولوی ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسوولان رادیو تلویزیون ملی، رادیو تلویزیون ریحان، رادیو تلویزیون سیمایی مهر، رادیو تلویزیون ماه نو، رادیو تخارستان، رادیو همصدا و رادیو دانش روز دیدار نموده، روی بهبود روند اطلاع رسانی و دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات صحبت نمودند.
مقامات محلی در این ولایت، در دیدار خود با آقای مجددی، اطمینان دادند که در راستای دسترسی به اطلاعات و همکاری با رسانه ها و خبرنگاران تلاش جدی خواهند کرد.
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان.