روز جهانی تلویزیون

بیست ویکم نوامبر برابر است با روز جهانی تلویزیون
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶میلادی، بیست ویکم نوامبر را به عنوان روزجهانی تلویزیون نام‌گزاری کرد.

هدف از نام‌گزاری این روز بنام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه های تلویزیونی بخصوص برنامه های برای گسترش صلح، توسعه‌ی اجتماعی واقتصادی وتقویت داشته های فرهنگی جوامع بوده است.

پس از گشایش نخستین تلویزیون در سال ۱۳۵۷ در افغانستان تا ۲۲ سال قبل تنها در مرکز و تعدادی از ولایات تلویزیون دولتی فعالیت داشت.

یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی ۱۴۰ رسانه دیداری درکشور جواز فعالیت گرفته است که بشمول دو تلویزیون جدید هم اکنون ۸۶ تلویزیون در سطح کشور فعالیت دارد و نشرات ۵۴ تلویزیون در جریان ده سال پسین و تحولات اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده است.

البته ارزیابی های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می دهد که اگر از یکسو تلویزیون های فعال به دلیل مشکلات اقتصادی، از دست دادن کدر های مسلکی به کمبود محتوا مواجه اند، اما بیشتر به رسالت دیگری مهم یعنی برنامه های تعلیمی، فرهنگی آموزشی رو آورده اند.