پلان گذاری

برنامه آینده ما محافظت و دفاع از حقوق خبرنگاران است.

خبرنگاری

گزارشگر و گزارشگری در جهان از احترام خاص برخوردار است.

نوسازی

ما اینجا هستیم تا آزادی و برابری میان کارمندان رسانه را بازنویسی کنیم.

آزادی بیان

ما تلاش نهایی خود را برای بهینه سازی آزادی بیان میکنیم
_

درباره ما

ما کی هستیم؟

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، اولین اتحادیه صنفی و سرتاسری افغانستان است که با تمام اصول و معیارات پذیرفته شده نهاد های صنفی در سطح منطقه ساخته شده که  در ایجاد و پیشبرد آن از روز اول تا اکنون اکثریت خبرنگاران افغانستان، ازتمام ولایات، رسانه ها، اقوام، مناطق با طرز دید و نظریات متنوع سهم و شرکت فعال دارند. در سال ۲۰۰۳ زمانیکه اولین بار، خبرنگاران افغانستان با سانسور، فشار، محدودیت و تهدیدهای، جنگ سالاران شامل قدرت، افراد با نفوذ و مقتدر، قوماندانان جهادی و مسئولین دولتی روبرو شدند و هیچکدام از نهاد های مدافع فعلی حضور و فعالیت نداشتند؛ از جانب یک گروه از خبرنگاران مطرح و با نفوذ مشترکا با نهاد های حامی بین المللی آزادی بیان و خبرنگاران انجمن  ژورنالیستان آزاد افغانستان AIJA   ایجاد گردید.
_

آخرین خبرها

گزارش ها

حجت الله مجددی

مدیر عمومی

فرهاد بهروز

معاون

حجت الله مجددی 

مدیر عمومی

حجت الله مجددی

مدیر عمومی

_

تیم ما

ما حرفه‌ی هستیم